Απόφαση (ΕΕ) 2017/984 του Συμβουλίου, της 8ης Αυγούστου 2016, με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος