Sprostowanie do dyrektywy Rady 89/618/Euratom z dnia 27 listopada 1989 r. w sprawie informowania ogółu społeczeństwa o środkach ochrony zdrowia, które będą stosowane, oraz działaniach, jakie należy podjąć w przypadku pogotowia radiologicznego ( Dz.U. L 357 z 7.12.1989 ) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, s. 366)