Κανονισμός (EE) 2018/1628 του Συμβουλίου, της 30ής Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό για το 2019, των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική Θάλασσα και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/120 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες σε άλλα ύδατα