Καταστατικό της κοινοπραξίας ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής για τις τεχνολογίες απεικόνισης στις βιολογικές και βιοϊατρικές επιστήμες — Κοινοπραξία ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής Euro-BioImaging (ΚΕΕΥ Euro-BioImaging)2019/C 377/01 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΕΥ EURO-BIOIMAGING