Υπόθεση C-235/11 P: Διάταξη του Δικαστηρίου της 29ης Νοεμβρίου 2011 — Ευρωπαϊκή Δυναμική — Προηγμένα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Τηλεματικής AE κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής [Αίτηση αναιρέσεως — Άρθρο 119 του Κανονισμού Διαδικασίας — Δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν τα όργανα της Ένωσης για λογαριασμό τους — Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ΙΤ (τεχνολογίας της πληροφορίας) και βοήθειας στους χρήστες σχετικά με το κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (CITL και CR) — Απόρριψη της προσφοράς — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως — Αίτηση αναιρέσεως προδήλως απαράδεκτη και προδήλως αβάσιμη]