Дело C-371/14: Решение на Съда (четвърти състав) от 17 декември 2015 г. (преюдициално запитване от Finanzgericht Hamburg — Германия) — APEX GmbH Internationale Spedition/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Преюдициално запитване — Търговска политика — Дъмпинг — Газови джобни механични запалки за еднократна употреба — Регламент (ЕО) № 1225/2009 — Член 11, параграф 2 — Изтичане — Член 13 — Заобикаляне — Регламент за изпълнение (EС) № 260/2013 — Валидност — Разширяване на обхвата на антидъмпингово мито на дата, на която регламентът, с който е наложено, вече не е в сила — Промяна в схемите на търговия)