Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9783 — EQT / OMERS / DGF / INEXIO) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 227/04