Υπόθεση C-767/19: Απόφαση του Δικαστηρίου (δέκατο τμήμα) της 3ης Δεκεμβρίου 2020 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου (Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγίες 2009/72/ΕΚ και 2009/73/ΕΚ – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου – Αποτελεσματικός διαχωρισμός μεταξύ της διαχειρίσεως των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αφενός, και των δραστηριοτήτων προμήθειας και παραγωγής, αφετέρου – Σύσταση και λειτουργία ανεξάρτητων εθνικών ρυθμιστικών αρχών)