Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9782 — Experian/Bertelsmann/Informa) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 183/06