Поправка на Насоки (ЕС) 2018/876 на Европейската централна банка от 1 юни 2018 година относно регистъра на данни за институциите и филиалите (ЕЦБ/2018/16) (ОВ L 154, 18.6.2018 г.)