Komisjoni otsus , 3. oktoober 2008 , milles sätestatakse Portugali suhtes vabatahtliku ümbersuunamise kohaldamisest tulenevad netosummad aastateks 2009–2012 (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5533 all) (Ainult portugalikeelne tekst on autentne) (2008/788/EÜ)