Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2015/573 z  30. januára 2015 , ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v polyvinylchloridových snímačoch diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro Text s významom pre EHP