2015 m. sausio 30 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2015/573, kuria, derinant prie technikos pažangos, iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES IV priedo nuostatos dėl švino naudojimo in vitro diagnostikos medicinos prietaisų polivinilchlorido jutikliuose išimties Tekstas svarbus EEE