Εκτελεστική απόφαση 2011/543/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011 , για την εφαρμογή της απόφασης 2011/137/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη