Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1644 zo 7. septembra 2016, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov [Φάβα Φενεού (Fava Feneou) (CHZO)]$