Oznámenie Komisie v rámci implementácie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008/ES z 9. júla 2008, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 (Uverejnenie názvov a odkazov harmonizovaných noriem podľa harmonizačného právneho predpisu Únie)Text s významom pre EHP