Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/1552 (2020. gada 14. oktobris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2013/23 par valdības finanšu statistiku (ECB/2020/50)