Насоки (ЕС) 2020/1552 на Европейската централна банка от 14 октомври 2020 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика (ЕЦБ/2020/50)