Kohtuasi C-310/16: Euroopa Kohtu (neljas koda) 17. jaanuari 2019. aasta otsus (Spetsializiran nakazatelen sadi eelotsusetaotlus – Bulgaaria) – kriminaalasi järgmiste isikute suhtes: Petar Dzivev jt (Eelotsusetaotlus — Käibemaks — Euroopa Liidu finantshuvide kaitse — ELTL artikli 325 lõige 1 — Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsioon — Kriminaalmenetlus käibemaksurikkumise asjades — Tõhususe põhimõte — Tõendite kogumine — Telefoni pealtkuulamine — Luba, mille andnud kohtul puudub selleks vajalik pädevus — Pealtkuulamisel saadud teabe kasutamine tõendina — Riigisisesed õigusaktid — Keeld)