Γραπτή ερώτηση E-010970/11 Herbert Reul (PPE) προς την Επιτροπή. Επιπτώσεις της θερινής ώρας στην υγεία