2014/60/EÚ: Rozhodnutie Rady z  28. januára 2014 o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v oblasti rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a Kiribatskou republikou na strane druhej