Συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση