Κοινή θέση της 29ης Ιουνίου 1998 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο βάσει του άρθρου I.2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με τη Σιέρα Λεόνε (98/409/ΚΕΠΠΑ)