2013/135/UE: Decyzja Komisji z dnia 15 marca 2013 r. zmieniająca decyzje 2007/506/WE oraz 2007/742/WE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych na potrzeby przyznawania pewnym produktom oznakowania ekologicznego UE (notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1411) Tekst mający znaczenie dla EOG