Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1820 της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 2020 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά αποξηραμένης Euglena gracilis ως νέου τροφίμου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)