2003/567/GUSP: Rådets beslut 2003/567/GUSP av den 21 juli 2003 om genomförande av gemensamma ståndpunkt 1999/533/GUSP om Europeiska unionens bidrag i syfte att främja det snara ikraftträdandet av Fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar