Vec C-36/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Minister Finansów/Posnania Investment SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. a) — Článok 14 ods. 1 — Zdaniteľné plnenia — Pojem „dodanie tovaru za protihodnotu“ — Postúpenie nehnuteľnosti štátu alebo územnej samospráve s cieľom zaplatiť daňový dlh — Vylúčenie)