Υπόθεση C-36/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 11ης Μαΐου 2017 [αίτηση του Naczelny Sąd Administracyjny (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Minister Finansów κατά Posnania Investment SA (Προδικαστική παραπομπή — Φορολογία — Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο αʹ — Άρθρο 14, παράγραφος 1 — Πράξεις υποκείμενες στον φόρο — Έννοια της «παραδόσεως αγαθών που πραγματοποιείται εξ επαχθούς αιτίας» — Μεταβίβαση ακινήτου στο Δημόσιο ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει της εξοφλήσεως φορολογικής οφειλής — Δεν εμπίπτει)