Kommissionens förordning (EU) 2020/1593 av den 29 oktober 2020 om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller ytterligare undersökning av positiva fall av transmissibel spongiform encefalopati hos får och getter (Text av betydelse för EES)