Регламент (ЕС) 2020/1593 на Комисията от 29 октомври 2020 година за изменение на приложение X към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с допълнително изследване на положителни случаи на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии при овце и кози (текст от значение за ЕИП)