Vec T-246/10: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. októbra 2011 — Industrias Francisco Ivars/ÚHVT — Motive (Mechanický redukčný prevod) [ Dizajn Spoločenstva — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci mechanický redukčný prevod — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod neplatnosti — Neexistencia osobitnej povahy — Neexistencia odlišného celkového dojmu — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002 ]