P7_TA(2013)0452 Опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 24 октомври 2013 г. относно предложението за директива на Съвета относно определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение (COM(2012)0242 — C7-0151/2012 — 2011/0254(COD)) P7_TC1-COD(2011)0254 Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 24 октомври 2013 г. с оглед приемането на Директива 2013/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение