Zaak T-211/18: Arrest van het Gerecht van 19 december 2019 – Vanda Pharmaceuticals/Commissie (“Geneesmiddelen voor menselijk gebruik – Aanvraag voor een vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel Fanaptum – iloperidon – Weigeringsbesluit van de Commissie – Verordening (EG) nr. 726/2004 – Wetenschappelijke beoordeling van de risico’s en de baten van een geneesmiddel – Motiveringsplicht – Kennelijke beoordelingsfout – Evenredigheid – Gelijke behandeling”)