Lieta T-211/18: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. decembra spriedums – Vanda Pharmaceuticals/Komisija (Cilvēkiem paredzētas zāles – Zāļu Fanaptum – iloperidone tirdzniecības atļaujas pieteikums – Komisijas lēmums par atteikumu – Regula (EK) Nr. 726/2004 – Zāļu ieguvumu un risku samēra zinātniskais novērtējums – Pienākums norādīt pamatojumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Samērīgums – Vienlīdzīga attieksme)