Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 504/82 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 1982 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης και της ακατέργαστης ζάχαρης σε φυσική κατάσταση