Γραπτή ερώτηση E-0590/10 υποβολή: Georgios Toussas (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Κινητοποιήσεις αγροτών στην Ελλάδα ενάντια στην ΚΑΠ