Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2294 z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/565 w odniesieniu do doprecyzowania definicji podmiotów systematycznie internalizujących transakcje do celów dyrektywy 2014/65/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG. )$