Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/2294 της Επιτροπής, της 28ης Αυγούστου 2017, για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 όσον αφορά τη διευκρίνιση του ορισμού των συστηματικών εσωτερικοποιητών για τους σκοπούς της οδηγίας 2014/65/ΕΕ (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$