Дело T-94/15 RENV: Решение на Общия съд от 12 юли 2019 г. — Binca Seafoods/Комисия (Производство и етикетиране на биологични продукти — Регламент (ЕО) № 834/2007 — Изменения на Регламент (ЕО) № 889/2008 — Регламент за изпълнение (ЕС) № 1358/2014 — Забрана на употребата на хормони — Непродължаване на преходния период относно аквакултурните животни, предвиден в член 95, параграф 11 от Регламент № 889/2008 — Начини на възпроизвеждане — Разрешение за събирането по изключение на ювенилни екземпляри диви аквакултурни животни с цел угояване — Равно третиране)