Kempter Návrhy generálneho advokáta - Bot - 24. apríla 2007. # Willy Kempter KG proti Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Finanzgericht Hamburg - Nemecko. # Vývoz hovädzieho dobytka - Vývozné náhrady - Právoplatné správne rozhodnutie - Výklad rozsudku Súdneho dvora - Účinok rozsudku vyhláseného Súdnym dvorom v prejudiciálnom konaní po tomto rozhodnutí - Opätovné preskúmanie a zrušenie - Časové obmedzenia - Právna istota - Zásada spolupráce - Článok 10 ES. # Vec C-2/06. TITJUR