Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό, για την περίοδο 1986/87, της τιμής προσανατολισμού και της τιμής παρεμβάσεως για τα χονδρά βοοειδή