Belgia valitsuse teade kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju) (edaspidi „gaasidirektiiv” ) artikli 10 lõikega 2 ettevõtja N.V. Fluxys Belgium määramise kohta ülekandesüsteemi halduriks Belgias