Нотификация от правителството на Белгия съгласно член 10, параграф 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ( „Директива за природния газ“ ) относно общите правила за вътрешноевропейския пазар на природен газ във връзка с определянето на N.V. Fluxys Belgium за оператор на електропреносна система в Белгия