Nariadenie Komisie (EHS) č. 2877/85 z 15. októbra 1985, ktorým sa po dvadsiaty siedmy raz mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2730/81 ustanovujúce zoznam agentúr v nečlenských krajinách, ktoré majú právomoc vyhlasovať výberové konania v sektore mlieka a mliečnych výrobkov