1985 m. spalio 15 d. Komisijos Reglamentas (EEB) Nr. 2877/85 dvidešimt septintą kartą iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2730/81, nustatantį importuojančių šalių, kurios nėra narės, agentūrų, turinčių teisę pieno ir pieno produktų sektoriuje skelbti konkursus, sąrašą