2014/248/ΕΕ: Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2014 , για την αναγνώριση του νομοθετικού και εποπτικού πλαισίου της Σιγκαπούρης ως ισοδύναμου προς τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ