Rättelse till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/2379 av den 18 december 2017 om erkännande av Kanadas rapport inklusive typiska växthusgasutsläpp från odling av jordbruksråvaror i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG (EUT L 337, 19.12.2017)