Rectificatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/2379 van de Commissie van 18 december 2017 inzake de erkenning van het verslag van Canada over de typische broeikasgasemissies ten gevolge van de teelt van landbouwgrondstoffen overeenkomstig Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 337 van 19.12.2017)