Поправка на Решение за изпълнение (EC) 2017/2379 на Комисията от 18 декември 2017 година за признаване на доклада на Канада, съдържащ данни за типичните стойности на емисиите на парникови газове, дължащи се на отглеждането на селскостопански суровини, в съответствие с Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 337, 19.12.2017 г.)