Απόφαση (ΕΕ) 2019/639 του Συμβουλίου, της 15ης Απριλίου 2019, σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ένατη διάσκεψη των μερών όσον αφορά τις τροποποιήσεις στα παραρτήματα Α και Β της σύμβασης της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους